TWIDO bv

Jos. Kumpsstraat 44

BE – 3090 OVERIJSE

invoice@twido.be

KBO: 0843.021.555

 

ARTIKEL 1. VOORWERP

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden onze overeenkomsten uitsluitend beheerst door de volgende algemene voorwaarden, niettegenstaande het bestaan van algemene voorwaarden van aankoop/ontvangst van diensten vanwege de Klant die deze laatste tegen onze onderneming (hierna ‘TWIDO’) wil inbrengen.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING EN INTERPRETATIE VAN DE OVEREENKOMST

Deze algemene verkoops- en dienstverleningsvoorwaarden zijn van toepassing op onze verkopen, onze verkoopoffertes, onze dienstverrichtingen en offertes van dienstverrichtingen. De Klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en ze aanvaard te hebben door het enkele feit dat hij een overeenkomst gesloten heeft met TWIDO.

ARTIKEL 3. BESTELLINGEN

3.1. Een bestelling kan enkel geannuleerd worden binnen vierentwintig (24) uur na de bevestiging van de bestelling en met het uitdrukkelijke akkoord van TWIDO.

3.2. In dat geval blijft de Klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd die gelijk is aan 50 % van het bedrag van de bestelling, met een minimum van € 125.

3.3. Elke bestelling die de Klant plaatst of elke bijzondere voorwaarde die hij eist, heeft pas contractuele waarde na schriftelijke bevestiging van TWIDO.

ARTIKEL 4. VERKOOP/DIENSTVERLENINGSVOORSTELLEN EN TARIEVEN

4.1. TWIDO behoudt zich het recht voor zijn voorstellen, tarieven, voorwaarden en kenmerken van producten/dienstverrichtingen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze worden dus ter indicatie gegeven. Zodra de orderbevestiging echter aan de Klant verstuurd is, kunnen de prijzen en kenmerken van de producten/dienstverrichtingen van TWIDO enkel nog gewijzigd worden door middel van een onderling en schriftelijk akkoord tussen de Partijen. Als een of meerdere componenten van de kostprijs na de datum van de orderbevestiging verhoogd wordt/worden, zelfs ten gevolge van voorzienbare omstandigheden, heeft TWIDO evenwel het recht om de overeengekomen prijs te verhogen.

4.2. Als de offertes van TWIDO niet binnen dertig (30) dagen na indiening aanvaard worden, is TWIDO er niet meer door gebonden.

ARTIKEL 5. ORDERBEVESTIGING

De Klant moet de orderbevestiging nakijken en TWIDO zo snel mogelijk op de hoogte brengen van elke eventuele fout. De orderbevestigingen van TWIDO zijn immers enkel bedoeld om de Klant in staat te stellen om te controleren of de gegevens van de overeenkomst juist geregistreerd werden.

ARTIKEL 6. PRIJS 

TWIDO factureert de bestellingen volgens de prijsvoorwaarden die in de orderbevestiging opgenomen zijn, of, bij gebrek daaraan, volgens de prijzen die vermeld zijn in de tarieven waarvan de Klant erkent kennis genomen te hebben door zijn aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Behoudens bijzondere voorwaarden gelden de prijzen van TWIDO voor producten/dienstverrichtingen ‘af fabriek’.

ARTIKEL 7. LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen van de dienstverrichtingen worden enkel ter indicatie vermeld. Niet-naleving van deze termijnen door TWIDO kan dus niet ingeroepen worden om schadevergoedingen van TWIDO te eisen. TWIDO geeft de Klant op zijn eigen risico het recht om de levering van een bestelling die klaar is gedurende maximaal drie (3) weken vanaf de oorspronkelijk voorziene dag van levering en/of van de prestatie uit te stellen. Na deze termijn factureert TWIDO de goederen en de opslagkosten.

ARTIKEL 8. OVERMACHT EN TOEVAL

In geval van overmacht of toeval behoudt TWIDO zich het recht voor elke opdracht of bestelling zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding volledig of gedeeltelijk te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten. TWIDO doelt hier met name op mobilisatie, oorlog, verstoring van de openbare orde, volledige of gedeeltelijke stakingen, lock-out, brand, ernstige ongevallen, machinebreuk, fouten van zijn leveranciers, alle gevallen van overmacht die voor TWIDO en voor zijn leveranciers een belemmering vormen voor de normale productie en de uitvoering van zijn prestaties of de regelmatige levering van de grondstoffen, brandstoffen en voorraden.

ARTIKEL 9. TRANSPORT

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de goederen vervoerd voor risico van de Klant.

ARTIKEL 10. LEVERING EN GOEDKEURING

De levering en de goedkeuring van de goederen gebeurt in de fabriek van TWIDO of wordt geacht daar te gebeuren. Als de Klant dit wenst, zal hij op de hoogte gebracht worden van de datum waarop hij de controles vóór verzending of afhaling kan uitvoeren.

ARTIKEL 11. WIJZIGING VAN DE SITUATIE VAN DE KLANT

11.1. Wanneer de situatie van de klant wijzigt, in geval van onbekwaamheid, overlijden, wijziging of ontbinding van de onderneming, liquidatie van het vermogen of gerechtelijk akkoord (dan wel gerechtelijke reorganisatie), niet-betaling of staking van betaling, behoudt TWIDO zich het recht voor om garanties te eisen of het saldo te annuleren, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de bestelling.

11.2. Wanneer de kredietwaardigheid van de Klant verslechtert, behoudt TWIDO zich het recht voor om van de Klant de garanties te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de opdracht. De weigering om hieraan te voldoen geeft TWIDO het recht om de opdracht of de bestelling volledig of gedeeltelijk te annuleren.

ARTIKEL 12. BETALING

12.1. Alle leveringen/prestaties van TWIDO zijn betaalbaar binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, onder voorbehoud van het akkoord van de kredietverzekeraar van TWIDO.

12.2. Alle kosten die inherent zijn aan de betaling zijn voor rekening van de Klant. TWIDO behoudt zich het recht voor de aanvaarding van wissels door de Klant te eisen en enkel te leveren tegen contante betaling.

12.3. Elke betaling die uitgevoerd wordt binnen een termijn die dicht bij de vervaldag ligt, geeft enkel recht op een korting op het nettobedrag voor zover de Klant geen ander bedrag verschuldigd is dat op die datum opeisbaar is door TWIDO. Het bedrag van deze korting en de termijn waarbinnen TWIDO de betaling moet ontvangen, zijn vermeld op de factuur.

12.4. Niet-betaling, zelfs gedeeltelijke, op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is de toepassing van een conventionele nalatigheidsinterest van 12 % per jaar met zich mee, evenals een verhoging van het factuurbedrag met 15 %, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding voor inningskosten (met een minimum van € 125), en dit onder voorbehoud van de andere rechten van TWIDO.

12.5. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle facturen, zelfs niet vervallen, onmiddellijk opeisbaar niettegenstaande de uitgifte van wissels op latere datums, die dus geen schuldvernieuwing met zich meebrengt. Bovendien heeft TWIDO het recht om een productie, een dienstverrichting of een levering op te schorten, zelfs als deze vooraf bevestigd werd.

12.6. Niet-nakoming door TWIDO van zijn plichten geeft de ‘consument’ Klant recht op een schadevergoeding in overeenstemming met de regels van het gemene recht. Dit geldt niet voor de ‘professionele’ Klant (cf. artikel 13).

ARTIKEL 13. KLACHTEN, GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

13.1. TWIDO maakt zijn producten/verricht zijn diensten met de grootst mogelijke zorg en volgens beproefde methoden, maar ze blijven blootgesteld aan de risico’s die voortvloeien uit toevallige invloeden en verschillen in de grondstof. TWIDO is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een gebruik van zijn producten/dienstverrichtingen dat niet in overeenstemming is met de stand van de techniek of zijn fabricagehandleidingen en evenmin voor de schade of breuk die voortvloeit uit een foute opslag of een verkeerd gebruik door de Klant.

13.2. De Klant moet binnen acht (8) dagen na ontvangst van de goederen of de uitvoering van de dienst elke zichtbare tekortkoming ervan of elke fout in de uitvoering van een bestelling per aangetekend schrijven melden aan TWIDO. Enkel goederen die fabricagefouten vertonen en diensten die verkeerd uitgevoerd werden en waarvoor een schriftelijke klacht aan TWIDO gestuurd werd binnen acht (8) dagen na ontvangst van de goederen of de uitvoering van de dienst zullen omgewisseld of opnieuw uitgevoerd worden.

13.3. TWIDO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van een levering die een zichtbaar gebrek vertoont. Onverminderd de wettelijke bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid ten gevolge van gebrekkige producten/dienstverrichtingen, beperkt de eventuele aansprakelijkheid bij verborgen gebreken van TWIDO zich tot de levering van de verkochte goederen op de oorspronkelijke plaats van levering. De arbeidskosten zijn altijd voor rekening van de Klant.

13.4. Geen enkele klacht zal aanvaard worden na de toepassing, op welke manier dan ook, het gebruik, de hantering of de wijziging van de goederen of de apparatuur die gebruikt werd bij de dienstverrichtingen door de Klant of een derde.

13.5. Als de Klant of zijn vertegenwoordiger aan TWIDO een materiaal van een bepaalde kwaliteit en van een specifieke afkomst of type, of een bepaald uitvoeringsprocedé oplegt, wordt TWIDO ontheven van elke aansprakelijkheid voor de defecten die hun oorsprong hebben in de keuze van het voornoemde materiaal of procedé.

13.6. Als de Klant weigert om de goederen in ontvangst te nemen, zullen deze op kosten en risico van de Klant opgeslagen worden tot ze volledig betaald zijn. Er zal bovendien geen enkele terugzending van goederen aanvaard worden zonder schriftelijk akkoord van TWIDO.

13.7. In ieder geval is elke aansprakelijkheid van TWIDO die kan voortvloeien uit de uitvoering van de offerte of de overeenkomst uitdrukkelijk beperkt tot een derde van het bedrag van deze offerte of overeenkomst.

ARTIKEL 14. CLAUSULE VAN OVERDRACHT VAN VORDERING

In geval van wederverkoop van de goederen die toebehoren aan TWIDO, zelfs als ze verwerkt zijn, draagt de Klant vanaf nu alle vorderingen die voortvloeien uit hun verkoop over aan TWIDO.

ARTIKEL 15. CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

15.1. TWIDO behoudt zich het recht voor de gerechtelijke beslechting van de overeenkomst of haar gedwongen uitvoering te vragen bij niet-betaling op de vervaldag.

15.2. TWIDO behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot ze volledig betaald zijn. De risico’s blijven voor rekening van de Klant.

15.3. Voorschotten kunnen bijgehouden worden om eventuele verliezen te dekken bij de wederverkoop of de geboekte dienstverrichtingen die TWIDO niet heeft kunnen uitvoeren.

ARTIKEL 16. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

16.1. De persoonsgegevens van de Klant worden uitsluitend bewaard en verwerkt voor intern gebruik, met uitzondering van alle promotionele doeleinden.

16.2. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan de Klant

  • zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking;
  • aan TWIDO toegang vragen tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, vragen om ze te corrigeren, te wissen of hun verwerking te beperken;
  • zich verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en genieten van hun overdraagbaarheid;
  • een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

16.3. Ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens kan geraadpleegd worden op onze website https://www.twido.be.

ARTIKEL 17. GESCHILLEN

De offertes en overeenkomsten van TWIDO worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.